Voyage to the beautiful self

Voyage to the beautiful self

9. september 2011
9. oktober 2011

“Voyage to the beautiful self”

9. september – 9. oktober 2011

Med denne udstilling præsenterer Grafikernes Hus en række komplekse og detaljerede værker af:

Kunstnerne Peter Linde Busk DE/DK, Mikkel Olaf Eskildsen DK, Patrick Farzar DE, Eva Gerd DK/IT, Hikaru Miyakawa JP, Fie Norsker DK og Alexander Tovborg DK

Udstillingen “Voyage to the beautiful self” handler om kunst, der er baseret på narrative kvaliteter, hvor subjekt og identitet er størrelser, der overstiger såkaldt traditionelle selvbilleder og selvforståelsesbudskaber ved at pege på et mere mystisk og eventyrligt selv.

I litografiske tryk, blyantstegninger og i kropsudsmykning samt broderi ses linjer og streger brugt på en ekspressiv måde, såvel som på en fin og behersket made. Igennem figurative billedsprog og abstrakte, ornamentale former er mange forskellige sammenhænge gjort følbare for sindet.

Man kan således se frem til en udstilling, der åbner op for en næsten taktil fornemmelse i de medrivende billedverdener, som spejler samtidskulturens visualiteter i sammenstillinger med åndelige, humoristiske og gådefulde ideer. Der eksperimenteres med at reflektere mentale psykologiske tilstande, organiske tidløse rum, fabulerende opdigtede universer samt referencer til massemediekultur -i dialog, men også i en udskillelse fra forskellige normer, hvor værket melder sig som æstetisk alternativ. Kunstnernes arbejde er funderet i forskellige kulturbaggrunde, hvilket kan spores i udstillingens værker.

Peter Linde Busk (født 1973) bor og arbejder i Berlin og er uddannet på The Royal Academy of Arts, London. I hans grafiske udtryk ses flere forskellige lag af tegning, i et møde mellem figuration og abstraktion. De velkomponerede, kalejdoskopiske, og portrætlignende udtryk bygger på universelle menneskelige tilstande.

Mikkel Olaf Eskildsen (født 1965) bor og arbejder i København og er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi. I hans motivverdener ses en slags ornamental romantik, i et møde mellem arkitektur og natur. I tegninger fremtræder elementer fra virkelige steder, men på en drømmende, uvirkelig måde.

Patrick Farzar (født 1976) bor og arbejder i Berlin. Han har studeret maleri på HfbK, Hamburg og er medstifter af kunstnergruppen Artenoir und der Kunstpiraten. Frazar arbejder med tegning baseret på fragmenter af nutidige medier, der kan starte ved minimale indgreb og fortsætte i højlydt hån og destruktion. Udstillingen er Patrick Frazers første i Danmark.

Eva Gerd (født 1963) bor og arbejder i Rom og er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Har siden 1995 boet og arbejdet i Italien og i Mexico City fra 2007-2010. Gennem objekt, broderi og tegning arbejder hun med at gengive kroppens indre i surreelle vækstlignende former på en dragende og foruroligende måde.

Hikaru Miyakawa (født 1976) bor og arbejder i Tokyo og er uddannet på École supérieure d’Art de Grenoble, Frankrig og på Beaux-Arts, Geneve, Schweiz. I sine værker benytter hun bl.a. elementer fra reklame og mode, som bringes til en revidering ved at danne en overdreven imitation i en ny billedlig komposition. Udstillingen er Hikaru Miyakawas første i Danmark.

Fie Norsker (født 1974) bor og arbejder i København og er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi. I dette møde med underfundige billedverdener er man stillet over for et univers af øde landskaber og udefinerbare organiske former, hvor mørke undertoner spejler menneskets ensomhed og absorberingstrang.

Alexander Tovborg (født 1983) bor og arbejder i København og er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og på Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Karlsruhe, Tyskland. I Tovborgs værker ses egne myter skabt i processen, som forvandler indre metafysiske billedsprog til farverige tegninger og tryk.

Udstillingen er kurateret og arrangeret af Mikkel Olaf Eskildsen

For yderligere information kontakt Mikkel Olaf Eskildsen på mikkeloeskildsen@hotmail.com eller på tlf: 30275240

Udstillingen er åben torsdag – søndag kl.13.00 -17.00
Danske Grafikeres Hus, Sølvgade 14, 1307 København K

 

!“Voyage to the beautiful self”
!!9th September – 9th October 2011
On this exhibition, Danish Printmakers Association presents a series of complex and detailed works by the following artists:
Peter Linde Busk DE / DK, Mikkel Olaf Eskildsen DK, Patrick Farzar DE, Eva Gerd DK / IT, Hikaru Miyakawa JP, Fie Norsker DK and Alexander Tovborg DK

The exhibition “Voyage to the beautiful self” is about art which is based on narrative qualities. These qualities imply that subject and identity transcend the so-called traditional presentation of self-images and self-knowledge by drawing attention to a self which is more mysterious and more fantastic.

In lithographic prints, pencil drawings, body decoration and embroidery, lines and strokes are used in an expressive, subtle and restrained way and through figurative imagery and abstract, ornamental shapes, many various connexions are made receptive for the mind.

Thus, the viewer can look forward to an exhibition which opens up for a tactile feeling in the gripping imagery reflecting contemporary visual culture juxtaposed with spiritual, humorous and enigmatic ideas. The experimental side of this exhibition reflects mental psychological conditions, organic timeless spaces, imaginative fictional universes, and refers to mass media culture in a dialogue, but also in a separation from different standards, where the work arises as aesthetical alternatives.

Finally, the works on the exhibition reflect the different cultural backgrounds of the artists.

 

Peter Linde Busk (born 1973) lives and works in Berlin, and he is educated at the Royal Academy of Arts, London. In his graphic expressions different layers of drawing are seen, in a meeting between figuration and abstraction. The well-composed kaleidoscopic, portrait-like expressions, are based on universal human conditions.
Mikkel Olaf Eskildsen (born 1965) lives and works in Copenhagen, and he is educated at the Royal Danish Academy of Fine Arts. In his visual expressions, a kind of ornamental romantic style is seen, in a connection between architecture and nature. In the drawings elements from real places appear, but in a dreamy unreal way.

Patrick Farzar (born 1976), lives and works in Berlin. He has studied painting at HfbK, Hamburg and is a founding member of the artist group “Arte Noir und der Kunst pirate”. Frazar works with drawings based on fragments of contemporary media, which can start at the minimal intervention and continue in loud derision and destruction. This is Patrick Frazers first exhibition in Denmark.

Eva Gerd (born 1963) lives and works in Rome, and she is educated at the Royal Danish Academy of Fine Arts. Since 1995 she has been living in Italy, and she has lived in Mexico City from 2007-2010. Through objects, embroidery and drawing, she depicts the body’s internal growth in surreal-like shapes, in an alluring and disturbing way.

Hikaru Miyakawa (born 1976) lives and works in Tokyo, and she is educated at the École supérieure d’Art de Grenoble, France and at the Beaux-Arts, Geneva, Switzerland. In her work she includes elements of advertising and fashion, which is brought to a revision by forming an exaggerated imitation in a new pictorial composition. This is Hikaru Miyakawas first exhibition in Denmark.

Fie Norsker (born 1974) lives and works in Copenhagen, and she is educated at the Royal Danish Academy of Fine Arts. In this meeting with a subtle visual world one is confronted with a universe of desolate landscapes and indefinable organic forms where dark undertones reflect man’s loneliness and longing for absorption.

Alexander Tovborg (born 1983) lives and works in Copenhagen, and he is educated at the Royal Danish Academy of Fine Arts and at the Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Karlsruhe, Germany. In Tovborg’s works personal myths are created in the process, transforming inner metaphysical imagery into colourful drawings and prints.

The exhibition is curated by Mikkel Olaf Eskildsen.

The exhibition is open Thursday-Sunday, 13.00-17.00

Danske Grafikeres Hus, Sølvgade 14, 1307 København K