Foreningens vedtægter

§ 1

Foreningen har til formål at fremme interessen for og kendskabet til den grafiske kunst egenart, blandt andet ved:

1) Afholdelse af udstillinger af grafisk kunst.

2) Afholdelse af møder, foredrag og lignende til belysning af grafikken og dens vilkår.

3) At yde moralsk og finansiel støtte til grafisk kunst ved udgivelse af publikationer og eventuelt grafiske blade.

§ 2

Medlemskab af Danske Grafikere. Foreningens medlemskreds består af aktive grafikere. Medlemskab kan søges. Ansøgning stiles til bestyrelsen. Endvidere kan det til enhver tid siddende udstillingsudvalg indstille grafikere til optagelse af bestyrelsen. I forbindelse med bestyrelsens øvrige mødeaktivitet, træffes der ved almindeligt flertal beslutning om optagelse af nye medlemmer.

Bestyrelsen kan vedtage at optage enkeltpersoner som ekstraordinære medlemmer af Danske Grafikere, når sådanne – uden nødvendigvis at være udøvende grafikere – har demonstreret særlig indsats til fremme af grafisk kunst. Disse medlemmer har ikke ret til at udstille på foreningens udstillinger og er kontingentfri.

§ 3

Medlemskab kan dog også indrømmes af en general-forsamling, forudsat at forslaget herom stilles af mindst to bestyrelsesmedlemmer, og at generalforsamlingen vedtager forslaget med mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen stemmeberettigede mødte.

Udmeldelse skal ske med tre måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli og fritager ikke for kontingentindbetaling for det indeværende foreningsår.

Bestyrelsen kan med simpel majoritet ekskludere et medlem, som har overtrådt foreningens vedtægter, eller som er i kontingentrestance i mere end 3 måneder. En sådan eksklusion kan af den ekskluderede indankes for førstkommende ordinære generalforsamling, og anken har da opsættende virkning, såfremt mindst to bestyrelsesmedlemmer tilslutter sig indbringelsen.

I øvrigt kan eksklusion kun ske ved motiveret forslag herom til en generalforsamling og da med mindst 2/3 af de mødtes stemmer herfor.

 

§ 4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning over det forløbne foreningsår.

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende foreningsår til godkendelse.

4) Fastsættelse af kontingent for det indeværende foreningsår.

5) Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

6) Valg af to eller tre bestyrelsesmedlemmer for to år.

7) Valg af to medlemmer til udstillingsudvalg (hvert andet år).

8) Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller mindst 20 af foreningens medlemmer ved skriftlig henvendelse herom til foreningens formand forlanger dette med angivelse af dagsorden. En således krævet ekstraordinær generalforsamling skal da på formandens foranledning afholdes i København inden seks uger fra begæringens modtagelse.

 

    

 § 5

Enhver indkaldelse til generalforsamling skal indeholde den fuldstændige dagsorden for denne, og der kan kun foretages afstemning om de på dagsordenen optagne punkter. Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel. Eventuelle ønsker om yderligere eller ændrede punkter på dagsordenen kan fremsendes til indkalderen og skal da, hvis sådanne forslag er fremkommet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, inkorporeres i en revideret dagsorden på generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling sker ved digital post til hvert enkelt medlem til medlemmets, af vedkommende selv til foreningen opgivne, e-mailadresse.

§ 6

På generalforsamlingen har hvert medlem een stemme. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.

På generalforsamlingen afgøres alle afstemninger ved simpel flertal blandt de mødte stemmeberettigede, hvor ikke denne vedtægt kræver særlig form for majoritet.

 

§ 7

Foreningens bestyrelse består af en formand og 4-6 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Skiftevis lige eller ulige antal medlemmer hvert 2. år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, og af sin midte eller udenfor en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, som ikke blot er suppleanter, er tilstede og herunder enten formanden eller næstformanden. Dens beslutninger træffes ved simpel majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen kan meddele kontingentfrihed.

§ 8

Danske Grafikere har et udstillingsudvalg bestående af formanden og to på den ordinære generalforsamling valgte menige medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, som ikke samtidig kan være medlemmer af bestyrelsen, men som fungerer som suppleanter for bestyrelsens medlemmer, og som ikke umiddelbart kan genvælges. Udvalgets to menige medlemmer følger de af dem som udstillingsudvalg planlagte udstillinger eller andre aktiviteter, indtil disse er gennemførte, selvom gennemførelsen først sker efter udløbet af deres valgperiode.

Udstillingsudvalget er under økonomisk ansvar overfor bestyrelsen suverænt ved selve tilrettelæggelsen og ophængningen af udstillinger, kataloger og plakater. Udstillingsudvalget stiller forslag til bestyrelsen om gæsteudstillere og nye medlemmer.

§ 9

Foreningen tegnes enten af formanden eller af næstformanden i foreningen i forening med et medlem.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til bank, giro og lignende, enkel eller kollektiv.

§ 10

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, 1. gang for perioden 1. marts til 31. december 1983.

§ 11

Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor og samtidig vedtager, hvorledes der skal forholdes med foreningens aktiver og passiver til gavn for grafikerernes interesse, og denne opløsning godkendes ved en af bestyrelsen afholdt skriftlig urafstemning mellem 30 dage og 60 dage efter generalforsamlingens vedtagelse og således, at mindst 4/5 af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 

Senest revideret på Generalforsamlingen den 16. marts 2016