Jon Erik Nyholm og Honey Beckerlee

BLUE IS THE COLOUR BETWEEN VIOLET AND GREEN / ATOM DUKH

7. oktober 2016
29. oktober 2016

.

ATOM DUKH
af Honey Beckerlee

I dag betragter vi universet gennem tusindvis af billeder af det ydre rum. Universet er blevet genstand for vores observation og bekymring, så vi behandler det med voyeurens fantasmagoriske drift, med videnskabsmandens kolde objektivitet, med eksperimentatorens voldsomme overflod. Selvom vores analytiske apparat gør os i stand til at adskille os fra Universet, er det ikke muligt i vores materielle virkelighed: Vi er indesluttet i det, og vi opstår fra det.

Atom Dukh er en række eksperimenter med kobbertrykteknikken aquatinte. Aquatinte er en form for dybtryk, hvor kobberplader belægges med støv. Kobber er et grundstof og metal, der bliver produceret i stjerner og findes i jordens skorpe. Støv har mange oprindelser, men 60 tons kosmisk støv falder til jorden hver dag. Eksperimenterne består af cymatik på kobberpladerne. Cymatik er, når lyde afspilles på en metalplade, der får pladen til at vibrere så støvet danner forskellige mønstre afhængigt af tonearten. Lydene, der er brugt i eksperimenterne er fra oprindelsen af kobber og støv, såsom lyde af en stjerneeksplosion, støv der rammer et rumskib, lyden af big bang og tektoniske plader, der bevæger sig.

Ifølge Konstantin Tsiolkovskij, en fremtrædende Russisk Kosmist og ophavsmand til astronautisk videnskab, kan et atom ikke reduceres til et sanseløst partikel. Faktisk sanser et atom: det er en konstitutiv del af al levende materiale – materiale, der fremgår i forskellige former for liv, så det er faktisk levende. Tsiolkovsky påpeger materialers dynamiske væsen, der opstår i adskillige former og skifter gennem tiden: enhver specifik form er blot en konfiguration af atomer. Visse konfigurationer af atomer eller visse stadier af materialers udvikling, danner et levende væsen – en plante, et dyr eller et menneske. Når en levende organisme dør, desintegrerer partiklerne og bliver til støv, til atomer, og opløses bogstavelig talt og diffunderer med vores materielle univers. Enhver genstand fundet på Jorden eller endda i det ydre rum, på andre planeter, indeholder formentlig et element af tidligere liv; det er lavet af “forfædrene støv” og består af atomer. Efter døden, forgår disse atomer ikke til intetheden: deres levende og sanselige indre falder blot i “i søvn” indtil de bliver gendannet i en helt ny, organisk, materiel krop. Tsiolkovskys atom er en “atom-dukh” – en atom ånd.

 

ATOM DUKH

by Honey Beckerlee

Today we see the Universe through thousands of images of the outer space. The Universe has become the object of our observation, and concern, so we treat it with a phantasmic drive of a voyeur, with a cold detachment of a scientist, with a violent exuberance of an experimentator. Although our analytical faculty enables us to divide ourselves from the Universe, in our material reality this is not possible: we are plugged in it, and we emerge from it.

Atom Dukh is a series of experiments using aquatint. Aquatint is an intaglio printing technique in which copper plates are coated with dust. Copper is a metal and a chemical element that is produced in massive stars and found in earth’s crust. Dust has many origins, but 60 tons of cosmic dust fall to earth every day. The experiments are made with cymatics on the copper plates. Cymatics is when sounds are played on a metal plate, causing the plate to vibrate, so the dust produce varying patterns depending on the tone frequencies. The sounds used in the experiments are from the origin of copper and dust, such as sounds from a star exploding, dust hitting a spaceship, the sound of the Big Bang and tectonic plates moving.

According to Konstantin Tsiolkovsky, a prominent Russian Cosmist and a father of astronautic science, an atom cannot be reduced to a senseless particle. In fact, an atom does sense: it is a constitutive part of living matter – matter that appears in different forms of life, so it is alive either. Tsiolkovsky points out to the dynamism of matter that reveals itself in multiple forms changing through time: any specific form is nothing but a configuration of atoms. Certain configurations of atoms, or certain stages of matter evolvement, form a living being – a plant, an animal or a human. When a living organism dies, its particles disintegrate and turn into dust, into atoms, and literally dissolve and diffuse with our material Universe. Any object found on Earth or even in outer space, on other planets, probably contains an element of former life; it is made of the ‘ancestral dust’ and consists of atoms. After death, these atoms do not pass into nothingness: their living and sensible cores merely “fall asleep” until they get assembled in a brand new organic material body. Tsiolkovsky’s atom is an ‘atom dukh’  – an atom spirit.